Home / Biker Tips / [Tips] สอบใบขับขี่จักรยานยนต์เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?? ตอนที่ 1

[Tips] สอบใบขับขี่จักรยานยนต์เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?? ตอนที่ 1

ในการไปทำใบขับขี่มอเตอร์ไซต์นั้นไม่ยากอย่างที่คิด มาดูกันว่าการไปสอบนั้นต้องทำยังไงบ้าง

1.)   ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์มี 2 เเบบ

–       1.1 : เเบบส่วนบุคคลชั่วคราว  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
–       1.2 : ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.) ต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปบ้าง ??

–       2.1 : บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
–       2.2 : ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันคำขอไม่เกิน 1 เดือน

3.)   คุณสมบัติของผู้ไปสอบ

–       3.1 :  ผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
–       3.2 : มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
–       3.3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
–       3.4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
–       3.5) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
–       3.6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
–       3.7) ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
–       3.8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

About smokier