Home / Biker Tips / [ความรู้] สินเชื่อสำหรับ Motorcycle & Big Bike

[ความรู้] สินเชื่อสำหรับ Motorcycle & Big Bike

การจัดไฟแนนซ์ หรือ สินเชื่อ สำหรับรถมอเตอร์ไซด์

การกู้เงินจากธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อนำมาซื้อรถรถมอเตอร์ไซด์ โดยบริษัทจะแยกประเภทของรถออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. รถซื้อใหม่
 2. การซื้อรถมือสอง
 3. การรีไฟแนนซ์หรือ การถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถอยู่แล้ว และต้องการนำรถมาแลกเงิน

โดยมีเงื่อนไขหลักและรายละเอียดที่ต่างกันออกไป เช่น

 • ยอดจัด คือ ราคาประเมินของรถคันนั้นๆ ตามที่ทางบริษัทได้กำหนดขึ้น
 • ดอกเบี้ย ซึ่งจะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับปีของรถ, จำนวนปีที่จะจัดไฟแนนซ์ และความสามารถในการคืนเงินของคุณลูกค้า
 • ประกันภัย โดยปกติ ทางบริษัทจะกำหนดให้ลูกค้าทำประกันภัย หลังจากที่ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนในการจัดไฟแนนซ์

ลูกค้าที่มีความต้องการจะซื้อรถยนต์ได้ทำการติดต่อผู้ขายรถยนต์ และบริษัทไฟแนนซ์ ทางบริษัท จะส่งพนักงานสินเชื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เช่าซื้อ เพื่อจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า เมื่อผลการพิจารณาผ่านการอนุมัติ ทางบริษัทจะอนุมัติให้ผู้ซื้อ สามารถ “เช่าซื้อ” รถยนต์ได้ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้บริษัททั่วไปใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

การเช่าซื้อ

เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาสูงโดยวิธีการซื้อขายธรรมดาได้  จึงหันมาทำ “สัญญาเช่าซื้อ” โดยบริษัทไฟแนนซ์เป็น “ผู้ซื้อ” และลูกค้าเป็น”ผู้เช่าซื้อ” ทำการผ่อนชำระกับบริษัทตามดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้ และสามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆได้ ดังนั้นทรัพย์สินจึงเป็นของบริษัท จนกระทั่งผู้ทำสัญญาเช่าซื้อ ผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจนครบกำหนด  ผู้เช่าซื้อจะได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นไป

โดยมีบริษัทดังต่อไปนี้

1
กรุงศรี บิ๊ก ไบค์ สินเชื่อเช่าซื้อรถ บิ๊ก ไบค์ ใหม่

กรุงศรี ออโต้ เริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ เมื่อปี 2545 และสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถ บิ๊ก ไบค์ ใหม่ เมื่อปี 2549 โดยให้บริการสินเชื่อทั้งรถ บิ๊ก ไบค์ และรถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งทาง กรุง ศรี ออโต้ จะมีพนักงาน ที่พร้อมดำเนินการทำสัญญาที่ร้านผู้แทนจำหน่าย และบริษัทฯ ทำให้สามารถแจ้งผลแก่ผู้สมัครได้รับทราบโดยตรง สะดวก และรวดเร็ว

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน

1. ลูกจ้างพนักงานบริษัท

 • รายได้ขั้นต่ำ สำหรับ บิ๊ก ไบค์ 15,000 บาท / เดือน และสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ 8,000 บาท
 • อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีสลิปเงินเดือน*

2. ข้าราชการ** / พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างประจำ

3. อาชีพอื่นๆมีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้และสามารถตรวจได้ชัดเจน

สำหรับรถ บิ๊ก ไบค์
 • รถ Big Bike ที่มีราคาตั้งแต่100,000 – 899,999 บาท (250cc ขึ้นไป)
  • ดาวน์เริ่มต้นที่ 15% (มีผู้ค้ำประกัน)
  • ดาวน์ 20% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • รถ Big Bike ที่มีราคาตั้งแต่ 900,000 บาทขึ้นไป
  • ดาวน์เริ่มต้นที่ 20% มีค้ำประกัน
  • ดาวน์ 25% ไม่ต้องค้ำประกัน
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์
 • คนในพื้นที่*** วางเงินดาวน์เพียง 10%
 • คนนอกพื้นที่ / ต่างจังหวัดวางเงินดาวน์เริ่มต้น 15 %

4. เคยมีประวัติการผ่อนชำระค่าสินค้า หรือสินเชื่อประเภทต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยไม่มีประวัติการค้างชำระ

5. เคยเป็นลูกค้าของกรุงศรี ออโต้ หรือ เดิมชื่อ บมจ.จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน
พนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า 8,000 บาทต่อเดือน หรือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯกำหนด ต้องมีผู้ค้ำประกัน

หมายเหตุ

 • *ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • **เฉพาะบางหน่วยงาน ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ***เฉพาะพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนด

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krungsriauto.com/

 

KTB Leasing

กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

การเช่าซื้อสินค้าอุปโภคเป็นสินเชื่อเพื่อการได้มาซึ่งสินค้าอุปโภค โดยผู้เช่าซื้อสามารถเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าเป็นรายงวดตามเงื่อนไขของสัญญาและเมื่อผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนให้แก่ผู้เช่าซื้อเมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่าซื้อ บริการประเภทนี้มุ่งเน้นการสร้างความสะดวกสบายในการใช้บริการให้กับผู้เช่าซื้อพร้อมด้วยเงื่อนไขพิเศษที่จะช่วยให้ผู้เช่าซื้อสามารถซื้อสินค้ามาใช้ได้ก่อนโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว

คุณสมบัตร

• กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีระบบบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย และสามารถหักบัญชี
• เงินเดือนเพื่อชำระเป็นค่างวดได้
• พนักงานบริษัทเอกชนที่มีบัญชีเงินเดือนหรือเงินฝากผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ktbleasing.co.th/

 

logo_full

สินเชื่อเช่าซื้อ ธนาคารออมสิน

การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งของลูกค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซึ่งผู้ใช้บริการจะทราบจำนวนเงินชำระค่างวดที่แน่นอนและคงที่ ตลอดอายุสัญญา เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามสัญญา ผู้เช่าซื้อ จะได้สิทธิเป็นเจ้าของสินค้า

คุณสมบัติของผู้ขอเช่าซื้อ

 • สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • มีอาชีพและรายได้ประจำต่อเดือน
 • กรณีเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตาม
 • กฎหมายไทยและประกอบกิจการมีกำไรมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

 • วงเงินเช่าซื้อสูงสุดไม่เกิน 85% ของราคารถจักรยานยนต์
 • ดาวน์ต่ำ
 • ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 24 งวด

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gsb.or.th/products/personal/loan/person/leasing.php

 

13751703261375170424l

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ”

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท อาทิ รถมอเตอร์ไซต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ รถแทรกเตอร์ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเรามีสาขาที่พร้อมให้ บริการกว่า 300 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 73จังหวัดและยังคงขยายพื้นที่ให้บริการ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายใต้นโยบาย “บริการที่รวดเร็วโปร่งใส เข้าใจลูกค้า”

เตรียมเอกสารง่าย อนุมัติเร็ว

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง

เงื่อนไขง่าย พร้อมจ่ายไว

 • อายุ 21-65 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง :
  อายุรถไม่เกิน 8 ปี และโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

motorcyc_bene

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ngerntidlor.com/

 

logo

AEON ธนสินทรัพย์

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ – ผ่อนชำระรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อเดือน) : บัตรเครดิตอิออน และ บัตรสมาชิก : 1.59% ลูกค้าใหม่ : 1.99%
 • ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้น 3,000 บาท
 • ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 400 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือน : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48**

หมายเหตุ : ** ผ่อน 48 เดือน สำหรับยี่ห้อฮอนด้าและ ยามาฮ่าเท่านั้น

หมายเหตุ : ค่าประกันรถสูญหาย
1 ปีเป็นเงิน 1,000 บาท
2 ปีเป็นเงิน 1,500 บาท

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aeon.co.th/aeon/services-loans/

CREDIT :: http://pr-sinpranee.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

About smokier